20220212121419735.jpg 20220219ひょうご本人尋問について@KANSAI訴訟学習会.jpg