201910170806468ed.jpg 20191019訴訟学習会@KANSAIサポーターズ.jpg